قدم بیستم :‌ واحد های حافظه✨

تبدیل مبنای 10 به 2 

1- تبدیل مبنای 10 به 2 (دسیمال به باینری)

در تبدیل مبنای 10 به 2، عدد دهدهی بصورت متوالی بر 2 تقسیم می شود تا دیگر خارج قسمت قابل تقسیم بر 2 نباشد.

اگر مانند شکل 1، خارج قسمت صفر شود، باقیمانده حاصل از تقسیم ها را از آخرین باقیمانده و از سمت چپ به راست یادداشت می کنیم.

مبنای 10 به 2 برای عدد 25
شکل1- تبدیل عدد دهدهی 25 به باینری

حال اگر، تقسیم را تا جایی انجام دهیم که خارج قسمت یک شود، آخرین خارج قسمت و باقیمانده های حاصل را از چپ به راست می نویسیم (مانند شکل 2).

تبدیل مبنای 10 به 2 برای عدد 87

تبدیل مبنای 2 به 10 (باینری به دسیمال)

تبدیل مبنای 2 به 10، با استفاده از جایگاه یا وزن ارقام صورت می گیرد.

یعنی هر رقم ضربدر 2 به توان جایگاه آن رقم رسیده و تمامی نتایج بدست آمده با یکدیگر جمع میگردند.

در شکل 7،  روش تبدیل عدد 1101 از مبنای باینری به دهدهی نشان داده شده است.

تبدیل مبنای 2 به 10 برای 1101

 سایتایی هستن که خودشون براتون تبدیل ها رو انجام میده مثل
https://www.rapidtables.com/convert/number/decimal-to-binary.html

محتوای درس